จุดถ่ายรูป-ซุ้มประตูทางเข้าฮิโนกิ


จุดถ่ายรูป-ซุ้มประตูทางเข้าฮิโนกิ

จำลองจาก ซุ้มประตูของวัดเซ็นโซจิ หรือรู้จักกันในชื่อ วัดอาซากูซะ เป็นวัดพุทธ ในย่านอาซากูซะ แขวงไทโต โตเกียว เป็นวัดที่เก่าแก่ และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ทางเข้าวัดมีประตูขนาดใหญ่ เรียกว่า “ประตูคามินาริ” หรือ”ประตูอสุนี”

บนคานประตูแขวนโคมกระดาษขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 5.5 เมตร ในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์ 5 ชั้น และอาคารหลักที่เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนง หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมที่คนไทยรู้จัก

Back To Top